-

Kommentar zum Film: denn probiere mir halt dure Wald.
Em SCHEFF isch ùffgfalle: Am Ändi muesch guet loose, dernoo ghèèrsch e bikannt’s giigele.